top of page

BENEVENTÍ AD SICI

 
 
 
 

SICI BOREAE

Societās Jūniōr Classicālis Illinoesiae est capitulum

Societātis Jūniōris
Classicālis Natiōnālis.
Cōnsilium nostrum est fovēre grātiam intellectumque cultibus antīquīs Graecae et Romae.
Enim unus ex multīs capitulīs cīvitātum est,
Societās Jūniōr Classicālis Illinoesiæ ordinat āctīvitātēs ēventūsque ad prōmovendum studium classicōrum in mundō nostrō modernō.

Image-place-SQ.png

Sequīminī nōs!

 
 
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook
  • tik_tok_icon_png
  • snapchat_transparent

Venīte ad Conventiōnem Nātiōnālem!

 
 
 

Conventiō Nationālis annō MMXXIV habēbitur
dē X kalendīs Augustī ad V kalendīs Augustī ad Ūniversitātem Tennēsiae in Knoxopolī, Tennēsiā!

Diēs praestitūta prō pendere est II nōnae Iuniī. Pretium est DCCXXXV dollaria sī pendis ante kalendās mēnsis Maiae et incrēscet ad DCCL dollaria post diem, igitur rogā rapidus ad parentēs tuī et pende rapidus!

Potēs invenīre ligāmen hīc: FOLIUM⋅ĪNFŌRMĀTIŌNIS.
Poteris offendere studentēs scholārum aliārum et certāre in certāmine, artibus graphicīs, artibus creātīvīs, et plūs!

2024 NJCL Convention Flyer 5 (2).png

Submissiōnēs Mythī Modernī

 
 

Submissiōnēs ad competitiōnem Mythī Modernī Societātis Jūniōris Classicālis Illinoesiae nunc sunt clausæ!

 


Habitāculum Nostrum

 
 
 
 

Visitāte ad nostrum habitāculum prō invenīre informātiōnem dē conventiōnibus, ēventibus et plūs atque māteriārum dē Societātis Jūniōris Classicālis Illinoesiae.

Nūntiī novī prō vōbis etiam mittuntur, igiter revenīte frequenter!

 
 

Nūntius est publicātiō officiālis Societātis Jūniōris Classicālis Illinoesiae, publicātus 4 vicēs per annō. Inclūdit themata quam spiritus, Conventiō, colloquiī cum sodālibus Societātis Jūniōris Classicālis et multō plūs! Nunc etiam accipit submissiōnēs studentium.

 


Nūntius

 
 
 
 

CONGRÁTULÁTIÓNÉS!

 
Illinois Classics Week.jpg

Invenīte Hīc Regulae Competītiōnum Certāminum:

bottom of page